چهارشنبه
مرداد
1398
30
 

انتخابات هیئت مدیره و بازرسین کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی گلستان

آگهی تغییرات کانون کارگران بازنشسته استان گلستان

باستناد ماده 134 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و دستور العمل مصوبه 96/4/27 وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و به موجب صورتجلسه های مورخ 97/1/18 مجمع عمومی و 97/1/26 هیات مدیره و سایر مدارک تسلیمی ، اسامی و سمت هر یک از اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان کانون مذکور که از تاریخ 97/1/18 به مدت چهار سال انتخاب شده اند به شرح ذیل می باشد.

ردیف

نام نام خانوادگی

سمت

1

محمد کوهستانی

رئیس کانون

2

حسین اصغری

نائب رئیس

3

محمدتقی عرب

خزانه دار

4

ناصر صلاحی شیره جینی

دبیر

5

عبدالحکیم بهزاد

منشی

6

سلیمان خوزین و غلامرضا طالبا

اعضاء اصلی هئیت مدیره

7

جعفر قره چماقلو و یوسف علی شهبازی

اعضای علی البدل هئیت مدیره

8

مریم کریمی وعلی زینتی

بازرس اصلی

9

علی اصغر علیزاده

بازرس علی البدل

ضمنا برابر ماده 20 اساسنامه کانون رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس و خزانه دار مشترکا صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و کلا مسئولان اداری و مال ی کانون بوده و حفظ کلیه اموال ، دارائی ها ، اسناد ، اوراق بهادر و دفاتر مالی کانون به عهده آنها می باشد.

اخبار پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی

خبرخوانیافت نشد